Gå til sidens indhold

Ferie og orlov

​Der er vedtaget en ny ferielov med virkning fra den 1. september 2020, enkelte dele er dog allerede er trådt i kraft pr. 1. januar 2019. Den nye ordning er beskrevet nedenfor, hvor du også kan læse om andre former for fravær fra arbejdspladsen i form af fx feriefridage, omsorgsdage og barsel.

 • Ferie

  Fra september 2020 indføres samtidighedsferie, hvor lønmodtagere optjener og afholder deres ferie over samme periode. På den måde kan nye på arbejdsmarkedet holde betalt ferie allerede det første år af deres ansættelse.

  Indtil da er vi i en overgangsordning. Det betyder, at ferie til afholdelse i 2020 fra 1. maj til frem til ordningen træder i kraft 1. september tæller 16,64 feriedage svarende til de første otte måneders optjening af 2,08 feriedage i optjeningsåret 2019. Ferie optjent fra den 1. september 2019 og til 1. september 2020 vil blive indfrosset og udbetalt, når du forlader arbejdsmarkedet. Din arbejdsgiver kan varsle feriedagene afholdt senest i løbet af september 2020, hvis ikke I indgår en anden aftale.

  Fra 1. september begynder du at optjene samtidighedsferie med 2,08 dage pr. måned svarende til de 25 dage pr. år, du som lønmodtager altid har ret til. Hertil kommer yderligere dage, hvis der på din arbejdsplads er indgået aftaler om dette.

  Er du deltidsansat, optjener du samme antal feriedage som en fuldtidsansat, men feriegodtgørelse, løn under ferie eller feriepenge vil være tilsvarende mindre.

  Fra september 2020 løber ferieåret fra 1. september til 31. august. Det vil dog være muligt at afholde ferien i yderligere fire måneder frem til den 31. december.

  Feriens placering og varsling

  Arbejdsgiveren bestemmer, hvornår ferien skal holdes, og har ret til placere din ferie, så det er bedst for virksomheden. Ofte er sker det dog i dialog med medarbejderne, hvor arbejdsgiveren så vidt muligt tager hensyn til ferieønsker. 

  Ferien opdeles i fem uger hovedferie og to ugers restferie. I hovedferien har du krav på at holde tre ugers sammenhængende ferie, der ligger i perioden 1. maj-30. september. Hvis arbejdsgiver bestemmer, hvornår hovedferien placeres, skal du have mindst tre måneders varsel. Restferien kan arbejdsgiver placere når som helst i ferieåret med mindst én måneds varsel. Du har som hovedregel ret til at holde restferien i perioder på mindst fem dage.

  Ferie på forskud

  Med samtidighedsferie kan du komme i en situation, hvor du ikke har optjent feriedage nok til at komme på en længerevarende betalt ferie.

  Du kan dog aftale ferie uden løn med din arbejdsgiver eller indgå en aftale om at holde betalt ferie, som du endnu ikke har optjent, på forskud. I første tilfælde vil du have krav at få den afholdte ferie udbetalt med din løn, og i det andet tilfælde vil den ferie, du skylder, blive fratrukket i ferien, du optjener senere på ferieåret.

  Hvis du stopper i jobbet, inden din arbejdsgiver kan nå at få tilbagebetalt forskudsferie, kan din arbejdsgiver modregne kravet i din løn eller i dine feriepenge.

  Overførsel af ferie

  Du skal holde 20 feriedage om året. De sidste 5 feriedage kan du efter aftale med din arbejdsgiver overføre til det følgende ferieår og på denne måde fx spare sammen til en længerevarende ferie.

  Det er vigtigt, at du i forbindelse med overførsel af ferie aftaler med arbejdsgiveren, hvornår den sammensparede ferie skal holdes.

  Fratræder du dit job, men fortsætter på arbejdsmarkedet, skal din tidligere arbejdsgiver indbetale optjent ferie som feriepenge til Feriekonto. Feriegodtgørelsen beregnes som 12,5 procent af hele din skattepligtige indkomst.

  Fratræder du din stilling med henblik på helt at forlade arbejdsmarkedet, kan du få dine feriepenge udbetalt. Det gælder fx, hvis du rammes af sygdom og skal på førtidspension, eller hvis du forlader arbejdsmarkedet for at gå på pension. Du får ikke feriepenge udbetalt, hvis du skal på efterløn, der får du dem i stedet på Feriekonto og kan hæve dem, når du holder ferie.

  Ferie og sygdom

  Er du sygemeldt, inden ferien begynder, kan du ikke holde ferie. Du vil i de tilfælde have krav på at holde ferien på et senere tidspunkt, og hvis det ikke er muligt inden for ferieåret, kan du få pengene udbetalt.

  Du må ikke tage på planlagte rejser, mens du er sygemeldt. Hvis du ønsker at rejse trods din sygemelding, skal du aftale med din arbejdsgiver, at det er i orden.

  Bliver du syg, efter du har påbegyndt din ferie, har du krav på erstatningsferie, når du har været syg i fem dage. Du skal melde dig syg hos arbejdsgiver og selv dokumentere sygdommen ved en lægeerklæring. 

  Barsel er også en såkaldt feriehindring, så du kan ikke holde barsel og ferie samtidig. Hvis du ikke kan nå at holde din ferie inden ferieårets udløb, kan du enten få din ikke-afholdte ferie udbetalt eller overført til senere afholdelse.

  Er du helt eller delvist afskåret fra at holde ferie på grund af sygdom og barsel mv. kan du få udbetalt din optjente feriegodtgørelse uden at holde ferie.

  Ferie i forbindelse med opsigelse

  Er du opsagt fra dit job, kan arbejdsgiver kun forlange, at du holder din ferie inden fratrædelsen, hvis både ferien og opsigelsesvarslet kan holdes, inden du fratræder.

  Hvis du er fritstillet i forbindelse med en opsigelse, anses såvel hoved- som restferie automatisk for afholdt. Ferie og ferievarsel skal kunne rummes i fritstillingsperioden.

  Ferietillæg

  Der er fortsat et ferietillæg på 1 procent efter de nye regler, ferietillægget kan dog være højere i lokale overenskomster. Din arbejdsgiver kan udbetale ferietillægget på to forskellige måder: enten samtidig med, du holder ferie, eller i to årlige rater i henholdsvis maj og august. Et udbetalt ferietillæg kan ikke kræves tilbagebetalt.

  Aftaledokumenter

  Ferieloven

  Ferievejledning december 2019, statsansatte

  Ferieaftale 2020, statsansatte

  Aftale om særlig feriegodtgørelse, statsansatte

  Ferieaftale for ansatte i kommuner 2020

  Aftale om 6. ferieuge for ansatte i kommuner 2020

  Ferieaftale for ansatte i regioner 2018

  Aftale om 6. ferieuge for ansatte i regioner 2018
   


 • Fridage

  Som ansat har du fri på helligdage, med mindre du indgår i nogle vagtordninger, der kræver, at du er på arbejdet.

  Du har fri med løn på følgende helligdage:

  • Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag
  • Store Bededag
  • Kristi Himmelfartsdag
  • 2. Pinsedag
  • 1. og 2. juledag
  • Nytårsdag

  1. maj, 5. juni, juleaftensdag samt nytårsaftensdag er ikke helligdage.

  For ansatte i kommuner og regioner gælder det, at ovennævnte dage er fridage med løn, hvis der er kutyme for, at medarbejderne på afdelingen holder fri. Hvis det øvrige personale på arbejdspladsen arbejder disse dage, skal du som DSL’er også arbejde.

  Ansatte i staten har ikke fri disse dage. Ønsker du at holde fri den 1. maj for at deltage i 1. maj-arrangementer, skal det i vist muligt omfang imødekommes. Du skal selv betale fridagen.

  Er du ansat i et privat firma, har du også fri med løn på helligdage. For så vidt angår de øvrige dage (1. maj, Grundlovsdag, juleaftensdag samt nytårsaftensdag) skal det fremgå af din overenskomst/kontrakt, at de er fridage.

  Feriefridage/6. ferieuge i kommune og region

  Som ansat i kommune eller region er du omfattet af en aftale, der giver dig ret til yderligere fem ferie dage udover ferielovens fem ferieuger.

  Feriedagene adskiller sig fra ferielovens ferie både i forhold til afviklingen og i forhold til udbetaling af dagene, hvis du ikke holder fri i de fem dage. Feriedagene afholdes efter den ansattes ønske, medmindre arbejdets udførelse hindrer det, og de kan holdes på et hvilket som helts tidspunkt i ferieåret.

  Hvis du ikke ønsker at holde de fem fridage, kan dagene i stedet udbetales, når ferieåret udløber.

  Der kan i din kommune eller region være aftalt en særregel. Det skal du tjekke i din kommune.
  Særreglen betyder:

  • at du skal give din arbejdsgiver besked inden den 1. oktober eller evt. en senere dato, som kommunen fastlægger, hvis du ønsker dagene udbetalt.
  • at du skal give besked til arbejdsgiveren så tidligt som muligt, hvis du ønsker at holde fri på dagene.
  • at hvis arbejdsgiveren forhindrer, at dagene kan afholdes, udbetales dagene kontant.
  • at hvis du selv undlader at afholde dagene, overføres de til det næste ferieår.

  Hvis du fratræder din stilling, uden at dagene er afviklet, udbetales dagene kontant.

  Feriefridage/6. ferieuge i staten

  Ansatte i staten optjener ret til fem særlige feriedage (den 6. ferieuge). Som udgangspunkt afvikles de særlige feriedage efter aftale mellem arbejdsgiveren og den ansatte.

  Medarbejderens ønske om placering af dagene skal dog imødekommes, medmindre afholdelsen er uforenelig med tjenesten.

  Hvis det ikke senest den 1. januar er aftalt, hvornår dagene skal afholdes, kan arbejdsgiveren bestemme, hvornår dagene skal afholdes. Du skal varsles én måned før om afholdelse af dagene.

  Er de særlige feriedage ikke afviklet ved ferieårets udløb, skal arbejdsgiveren af egen drift udbetale kontant godtgørelse til den ansatte, medmindre der er indgået aftale om overførsel af dagene til et senere ferieår.

  Som ansat kan du aftale med arbejdsgiveren, at de særlige feriedage ikke afvikles, men i stedet udbetales kontant ved ferieårets udløb.

  Hvis du fratræder dit job, skal resterende særlige feriedage udbetales kontant. 

  6. ferieuge for privatansatte

  Hvis du er ansat i en privat virksomhed, vil det fremgå af overenskomsten, om du er omfattet af en 6. ferieuge og i givet fald, hvilke regler der gælder omkring optjening og afvikling.

  Hvis du er ansat på en individuel kontrakt, skal det præcist aftales, at du har ret til en 6. ferieuge, samt hvorledes vilkårene for denne uge er.

 • Omsorgsdage

  Hvis du er offentligt ansat, har du ret til to omsorgsdage med fuld løn fra din arbejdsgiver pr. barn i hvert kalenderår til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år – i alt op til 16 dage.

  Retten til omsorgsdage gælder uanset, hvilket tidspunkt på året du er blevet ansat, og uanset om barnet er født/modtaget på et tidspunkt, hvor du ikke var offentligt ansat.

  Retten til omsorgsdage gælder begge forældre, det vil sige biologiske forældre, adoptivforældre eller andre indehavere af forældremyndigheden. Der gælder desuden ingen særlige betingelser for, hvad du skal bruge dagene til, og de kan holdes, når du har behov for det.

  Omsorgsdagene kan holdes som hele eller halve arbejdsdage. Der er ingen varslingsfrister for omsorgsdagene, men du skal anmode om afholdelse tidligst muligt.

  Bliver du syg eller har andet lovligt forfald, efter omsorgsdagen er begyndt, betragtes den som afholdt.

  Du kan ikke spare omsorgsdagene op. Dagene falder bort ved kalenderårets udløb, hvis de ikke bliver brugt. Du kan heller ikke få dagene udbetalt.

  Hvis du ansættes af en anden arbejdsgiver inden for samme område, kan du medtage ikke-afholdte omsorgsdage til det nye ansættelsesforhold inden for et kalenderår. I andre tilfælde bortfalder dagene og kan ikke konverteres til kontant godtgørelse.

  Der kan dog ske overførelse af omsorgsdage til det efterfølgende kalenderår, hvis:

  • du har overslydende omsorgsdage fra det kalenderår, hvor barnet er født/modtaget. 
  • Hvis du er forhindret i at bruge omsorgsdage, fordi du holder graviditets-, barsels-, adoptions- eller børnepasningsorlov i et helt kalenderår.

  Retten til overførsel gælder alle de omsorgsdage, du har ret til, det vil sige også omsorgsdage for søskende.

  Du kan også have ret til omsorgsdage, hvis du er privatansat – det vil i så fald fremgå af din overenskomst eller kontrakt. 

 • Orlov

  Tjenestefrihed – også kaldt orlov – er fravær fra tjenesten i en tidsbegrænset periode med ret til efter periodens udløb at genindtræde i en stilling inden for ansættelsesområdet. 

  Tjenestefrihed kan bevilges af arbejdsgiveren efter ansøgning fra den ansatte. Den ansatte har normalt ikke krav på orlov, men der er er dog retligt krav på tjenestefrihed uden løn til visse særlige formål.

  Mulighederne for tjenestefrihed strækker sig fra tjenestefrihed uden løn, uden medregning i lønancienniteten og uden optjening af pension til tjenestefrihed med fuld løn og medregning i lønancienniteten samt fuld optjening af pension.
  Inden for rammerne findes forskellige kombinationsmuligheder.

  Som udgangspunkt er den ansatte under fraværet ansættelsesretligt stillet, som hvis pågældende var i tjeneste. Det vil fx sige, at den pågældende på linje med andre ansatte kan afskediges, hvis der foreligger saglige årsager hertil.

  Orlov for overenskomstansatte

  På overenskomstområdet kan der ydes tjenestefrihed i det omfang, der er hjemmel til det i den enkelte overenskomst. 

  I overenskomsterne er bestemmelserne udformet, så der kan gives tjenestefrihed uden løn i tilfælde, hvor det ikke strider mod arbejdsgiverens interesse. Der er normalt ikke hjemmel til at give tjenestefrihed med løn.

  Ansøgninger om tjenestefrihed behandles og afgøres af arbejdsgiveren. Et eventuelt afslag på anmodning om tjenestefrihed anses for at være en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Forvaltningslovens regler om blandt andet partshøring og skriftlig begrundelse for afslaget skal derfor iagttages. 

  Det er normalt arbejdsgiverens ansvar, at der er en stilling ledig til den pågældende ved tjenestefrihedens ophør. 

  Ansatte, der under tjenestefrihed har ansættelse i Grønland eller på Færøerne, bør normalt ikke afskediges i tjenestefrihedsperioden eller eventuelt kun således, at opsigelsesvarslet først regnes fra tjenestefrihedsperiodens udløb.

  Særligt for tjenestemænd

  Principielt har alle tjenestemænd uanset anciennitet, stilling og arbejdsopgaver mulighed for at få tjenestefrihed for en periode eller eventuelt i flere af hinanden uafhængige perioder. I de tilfælde, hvor der ikke er et retskrav på tjenestefrihed, vil anciennitet, stilling og arbejdsopgaver kunne indgå i vurderingen af, om der skal bevilges tjenestefrihed.

 • Barsel

  Pr den 2. august trådte den nye barselslov, som skal sikre bedre ligestilling imellem forældre i forbindelse med barselsorlov. Som en del af den nye lov indføres der øremærkede perioder af orloven til både mor og far.
  Reglerne gælder for forældre til børn - født 2. august 2022 eller senere
  Retten til fravær efter den nye lov sættes ned til 80 uger, imens perioden med ret til barselsdagpenge fortsat er 52 uger. Ændringerne i fraværsretten er skitseret nedenfor.

  Din barselsorlov kan opdeles i 3 forskellige rettigheder:


  ⦁ Retten til fravær
  ⦁ Retten til dagpenge – denne ret forudsætter, at du har optjent dagpengeret
  ⦁ Retten til løn – denne ret forudsætter både, at der er en underliggende dagpengeret og at du i kontrakt, overenskomst eller i funktionærloven er sikret en lønret under din barsel.

  Som lønmodtager kan du få barselsdagpenge, hvis du opfylder disse tre betingelser ved starten af den enkelte fraværsperiode:
  ⦁ Du skal være ansat på den første dag i din orlov eller dagen før.
  ⦁ Du skal have mindst 160 timer inden for de seneste fire hele måneder før orloven.
  ⦁ Du skal have arbejdet mindst 40 timer om måneden i mindst tre af de fire måneder.

  Særligt for offentligt ansatte – fravær med løn


  Som offentligt ansat har du ret til fuld løn under en del af perioden.
  Moren har ret til fuld løn fra seks uger før fødslen for ansatte i staten og otte uger før fødslen for ansatte i kommuner eller regioner. Hertil kommer de 14 uger efter fødslen og seks ugers forældreorlov fra barnets 15. uge.
  Faren har ret til to ugers fædreorlov efter fødslen og desuden syv ugers forældreorlov fra barnets 15. uge med fuld løn.
  Moren og faren har tilsammen ret til yderligere seks uger med fuld løn. Ugerne kan frit deles mellem forældrene. Er din partner ansat på en anden overenskomst end du, er der ikke nogen at dele med, og du kan tage alle 6 uger selv.
  Hvis du er på orlov og får fuld løn fra din arbejdsgiver, skal du være opmærksom på, at du samtidig bruger af din dagpengeret'

  Særligt for privatansatte


  Det som udgangspunkt din individuelle kontrakt eller arbejdspladsens personalepolitik, der bestemmer din løn og rettigheder i forbindelse med barselsorlov.
  Ifølge Funktionærloven har kvinder ret til fravær med halv løn fire uger før fødslen og 14 uger efter fødslen. Funktionærloven giver ingen ret til fravær med løn til faderen. Du kan godt have ret til bedre vilkår end funktionærloven, så husk at tjekke din kontrakt for at være sikker på, hvad der gælder for dig. Din arbejdsplads kan også have en husaftale, der medfører bedre vilkår end lovgivningen.

  Barselsfond og barselsudligning


  Private arbejdsgivere skal være tilmeldt barselsfonden eller barselsudligningsordningen. Ordningen betyder, at din arbejdsgiver modtager refusion, når de udbetaler hel eller delvis løn under barsel til en medarbejder, som er berettiget til barselsdagpenge.
  Refusionen udgør forskellen mellem barselsdagpenge og løn under barsel inden for et fast samlet refusionsloft på pt. 204,26 kroner pr. time inkl. feriepenge (sats 2022). Det vil derfor være omkostningsfrit for din arbejdsgiver at udbetale dig det ekstra beløb.
  Du kan finde de til enhver tid gældende statser her på virk.dk.
  Din arbejdsgiver kan få refusion fra barselsfonden i følgende perioder:

  Mor: Arbejdsgiver kan få refusion fra barselsfonden, hvis de udbetaler dig løn i op til 4 uger før fødsel, 2 uger efter fødsel og op til 25 uger efter fødsel til deling med far/medmor (fællesorloven).
  Far/medmor: Arbejdsgiver kan få refusion fra barselsfonden, hvis de udbetaler dig løn i 2 ugers fædreorlov efter fødsel, 3 uger efter fædreorloven, hvis jeres barn er født den 1. okotber 2020 eller senere, og op til 25 uger efter fødsel til deling med mor (fællesorloven).


  Barselsfond og ansættelseskontrakt


  DSL anbefaler, at du får skrevet aftalen om løn under barsel i henhold til reglerne for barselsudligning ind i din ansættelseskontrakt. Du og din arbejdsgiver kan også udforme et kort tillæg til din nuværende kontrakt, så du er sikker på, at den følger reglerne.
  Under barselsorlov får medarbejderen som minimum en løn, der svarer til den maksimale refusion i den periode, hvor virksomheden kan modtage lønrefusion i henhold til barselsudligningsloven.

  Særligt for nyuddannede og studerende


  Når du har afsluttet din uddannelse, har du ikke længere ret til at modtage SU-klip.
  Hvis du føder barnet så sent i studierne, at en del af barselsorloven ligger efter studieafslutning, har du som nyuddannet ret til barselsdagpenge fra det offentlige fra det tidspunkt, hvor du er berettiget til arbejdsløshedsdagpenge fra a-kassen. Det er derfor vigtigt, at du indmelder dig i en A-kasse i forbindelse med studieafslutning.

  Studerende vil have mulighed for ekstra SU klip i forbindelse med graviditet og barsel. Kontakt SU Styrelsen og din studievejleder for yderligere information.

  Ved fødsel umiddelbart efter studieafslutningen har du ret til barselsdagpenge fra kommunen, hvis du overgår til barselsorlov en måned efter studieafslutningen.


  Studerende med studiejob - ret til dagpenge


  Hvis du er studerende og har et studiejob, er du som udgangspunkt dækket af barselloven. Du kan få barselsdagpenge, hvis du opfylder beskæftigelseskravet, som du kan læse mere om her


  Du skal være opmærksom på, at du har mulighed for ekstra SU-klip, men hvis du kombinerer SU med barselsdagpenge, beregnes disse som almindelig lønindtægt og har indflydelse på dit fribeløb i forhold til, hvad du må tjene sammen med SU.

   

  Mor

  Fraværstype

  Varslingsfrist

  Forklaring

  Fravær inde fødsel ( 4 uger)

  3 måneder før forventet fødsel

  Du skal underrette din arbejdsgiver om dit forventede fødselstidspunkt med tre måneders varsel, og du skal samtidig oplyse om du vil udnytte din ret til fravær inden terminen.

  Orlov de første 10 uger efter fødsel

  6 uger efter fødsel

  Hvis du vil holde i de første ti uger efter fødslen, skal du oplyse din arbejdsgiver dette senest seks uger efter fødslen

  Orlov efter 10 uger efter fødslen

  6 uger efter fødsel

  Hvis du ønsker at holde din egen eller overdraget orlov i forlængelse af de første ti uger efter fødslen, skal du meddele din arbejdsgiver dette senest seks uger efter fødslen.

  Overdragelse af op til 8 ugers orlov til far/medmor (orlov i 3.-10. uge efter fødsel)

  4 uger før forventet fødsel

  Hvis du ønsker at overdrage op til otte ugers orlov af de første ti ugers orlov efter fødsel til far/medmor, skal du underrette din arbejdsgiver om dette senest fire uger før forventet fødsel. Du skal samtidig oplyse om du ønsker at holde anden orlov i stedet.

  Far

  Fraværstype

  Varslingsfrist

  Forklaring

  Orlov de første 10 uger efter fødsel

  4 uger før fødsel

  Hvis du vil holde i de første ti uger efter fødslen (2 ugers orlov ved fødsel og op til 8 ugers overdraget orlov), skal du oplyse din arbejdsgiver dette senest 4 uger inden forventet fødselstidspunkt.

  Orlov efter 10 uger efter fødslen

  6 uger efter fødslen

  Hvis du ønsker at holde din egen eller overdraget orlov i forlængelse af de første 10 uger efter fødslen skal du meddele din arbejdsgiver dette senest 6 uger efter fødslen.

  Udskydelse

  Fraværstype

  Varslingsfrist

  Forklaring

  Udskydelse af op til 5 ugers orlov

  Senest 8 uger efter fødslen

  Hvis du vil udnytte din ret til at udskyde op til 5 ugers orlov til senere brug, skal du underrette din arbejdsgiver om dette senest 8 uger efter fødslen.

  Afholdelse af op til 5 ugers udskudt orlov

  Senest 8 uger før afholdelse af udskudt orlov

  Hvis du ønsker at afholde din udskudte orlov, skal du underrette din arbejdsgiver om dette senest 8 uger før fraværets begyndelse. Du skal samtidig oplyse om fraværets længde. Udskudt orlov skal afholdes inden barnet fylder 9 år

  Aftaledokumenter:

  Barselsloven
  AC’s vejledning om barsel
  Lov om ligebehandling
  Stat – Barselvejledning
  Stat – Cirkulære om aftale om barsel, adoption og omsorgsdage
  Region – Aftale om fravær af familiemæssige årsager
  Kommune – Aftale om fravær af familiemæssige årsager
  Kommenteret barselsaftale – kommune og region 2008
  Barselsudligningsordning – kommune og regioner

Mit DSL