Gå til sidens indhold

Opsigelse og afskedigelse

 • Advarsel

  Hvis en arbejdsgiver sagligt kan begrunde, at der er tale om alvorlige problemer med hensyn til den måde, en medarbejder udfører sit arbejde på, kan arbejdsgiveren give en advarsel.​

  En advarsel er en streg i sandet. Den indskærper, at en bestemt adfærd, handling eller andet ikke vil blive accepteret. Hvis ikke anvisningerne følges, kan det få konsekvenser for ansættelsesforholdet.
  En advarsel kan enten være mundtlig eller skriftlig, men da arbejdsgiveren i en eventuel efterfølgende afskedigelsessag har bevisbyrden for, at der tidligere er givet en advarsel samt for advarslens indhold, vil mundtlige advarsler i praksis kunne give bevismæssige problemer.

  Advarslens indhold

  En advarsel er et ledelsesinstrument, hvis formål det er at løse de problemer, der måtte være, så en afskedigelse kan undgås. En advarsel er i princippet ikke en ”straf”, men en konstruktiv indsats fra ledelsen. Hvis en advarsel skal fungere, så forudsætter det:

  • At den præcist angiver, hvilke forhold din chef er utilfreds med. Det kan eksempelvis være, at du ikke møder til tiden, at du ikke overholder deadlines.
  • At der står, hvordan du kan rette op på problemerne, samt hvilke konsekvenser det vil få, hvis du ikke gør det.
  • At den er tidsbegrænset.
   Hvis der i advarslen blot står, at du ikke må "udvise generel negativ adfærd", så er den så vag, at du ikke har mulighed for at vide, hvordan du kan gøre noget ved det.

  En manglende eller ufuldstændig advarsel kan betyde, at en eventuel efterfølgende afskedigelse vil kunne blive anset for usaglig.

  Ligeledes skal du være opmærksom på, at en advarsel kan forældes. Hvor lang tid, der går, før en advarsel er forældet og dermed mister sin virkning, afhænger af den konkrete forseelse. En advarsel givet på baggrund af en alvorlig forseelse, vil have virkning i længere tid, end en advarsel givet for en mindre forseelse.

  Vær opmærksom på

  • At det kan vær en god ide, at tage en bisidder med til samtalen. Gerne din tillidsrepræsentant, men ellers en kollega, et familiemedlem eller en bekendt.
  • At det er arbejdsgiveren, der bestemmer. Du bør derfor tage ledelsens oplevelse til efterretning og søge at forbedre din indsats på de angivne punkter. Uagtet at du ikke er enig i det, ledelsen fremfører.
  • At det skal være klart for dig, hvad det er, du skal ændre for at kunne forbedre din indsats.
   At dine egne bemærkninger også fremgår af referatet.
  • At fremføre hvad du mangler for at kunne forbedre situationen.
  • At der skal aftales en dato for, hvornår advarslen bortfalder.
  • At kontakte DSL's sekretariat.
 • Fritstilling

  Når du er fritstillet, skal du ikke stå til rådighed for arbejdspladsen, men du vil alligevel modtage din løn.​

  I forbindelse med en opsigelse har arbejdsgiveren pligt til at betale dig løn i hele din opsigelsesperiode. Tilsvarende har du pligt til at passe dit arbejde i hele opsigelsesperioden. Du kan undgå denne arbejdsforpligtelse, men det kræver, at der indgås en aftale mellem din faglige organisation og din arbejdsgiver om, at du er fritstillet i opsigelsesperioden.

  Anden beskæftigelse i fritstillingsperioden

  Hvis du er fritstillet, har du ret til løn i de første tre måneder af fritstillingsperioden, uanset om du samtidig arbejder et andet sted.

  I den del af fritstillingsperioden, der varer ud over de tre måneder, har du krav på løn fra din arbejdsgiver i det omfang, du har lidt et samlet tab i opsigelsesperioden.

  Hvis du får arbejde i løbet af fritstillingsperioden, har du kun krav på løn i mere end de tre første måneder af fritstillingen, såfremt de tre måneders løn plus det, du har tjent ved dit nye arbejde, er mindre end lønnen fra den ”gamle” arbejdsgiver i hele opsigelsesperioden, hvis du ikke havde fået nyt arbejde.

  Eksempel:
  En funktionær tjener kr. 25.000 pr. måned. Vedkommende fritstilles i 4 måneder, men får allerede efter 1 måned nyt arbejde til kr. 20.000 pr. måned.

  I fritstillingsperioden er indtjeningen:
  3 x 25.000 = 75.000
  3 x 20.000 = 60.000
  I alt = 135.000

  Hvis vedkommende ikke havde fået andet arbejde, ville indkomsten have været: 4 x 25.000 = 100.000 kr.

  I eksemplet har vedkommende ikke lidt et samlet tab i fritstillingsperioden og har derfor ikke krav på løn for den 4. måned fra den gamle arbejdsgiver -  til trods for at lønnen i det nye job er mindre, end i det gamle. 

  Fuld fritstilling

  Hvis du skal have lov at arbejde ubegrænset og helt uden modregning i hele fritstillingsperioden, skal det præcist aftales i forbindelse med fritstillingen, at du gerne må have et job ved siden af i den pågældende periode. 

  Fritstilling og arbejdsløshedsdagpenge

  Hvis du tager ansættelser i fritstillingsperioden og modtager dobbelt løn, skal du være opmærksom på arbejdsløshedskassens regler om overskydende timer.
  A-kassen går 13 uger tilbage fra første ledighedsdag og optæller, hvor meget du har arbejdet i denne periode. Alle timer ud over 37 om uger skal ”afspadseres”, før der kan udbetales arbejdsløshedsdagpenge.
  Så længe du er fritstillet, anses du for at have arbejdet så mange timer om ugen, som der står i din kontrakt, du er ansat til. De dage i perioden, hvor du har haft andet arbejde, tæller som fulde arbejdsdage plus det antal timer, du har arbejdet. Har du 37 timers arbejdsuge, og har du arbejdet en dag i fritstillingsperioden, tæller denne dag som 15 timers arbejde. De overskydende timer skal ”afspadseres”, før der kan udbetales dagpenge.
  Problemet med de overskydende timer undgås, hvis det nye arbejde varer ved i mindst 3 måneder efter udløbet af fritstillingen.

  For mere information kontakt FTFa.

  Fritstilling og ferie

  Under fritstilling betragtes ferie som varslet og afholdt i videst mulig omfang, medmindre man har en aftale om fritstilling, der udtrykkeligt siger, at ferie ikke pålægges i fritstillingsperioden.

  Hvis opsigelsesvarslet er længere end 3 måneder, opfattes al ferie som afholdt under fritstillingen. Dette skyldes, at en arbejdsgiver kan pålægge en ansat at holde hovedferien (3 uger) med tre måneders varsel.

  Restferien på 2 uger skal varsles med 1 måned. Det betyder, at restferien kun kan holdes, hvis fritstillingsperioden er mere end en måned.
  Restferien kan afholdes før hovedferien.

  Reglerne om pålæggelse af ferie i fritstillingsperioden gælder også, selv om man tiltræder en ny stilling, mens man er fritstillet og derfor ikke får holdt den pålagte ferie.

  Man kan kun pålægges at afholde ferie i en opsigelsesperiode, hvis man har optjent ferien hos den pågældende arbejdsgiver.

  Der gælder særlige aftaler for den 6. ferieuge. Kontakt DSL og få mere at vide.

  Fritstilling og afspadsering

  Eventuelle timer til afspadsering vil som udgangspunkt blive betragtet som afholdt i fritstillingsperioden, med mindre parterne aftaler, at disse timer skal udbetales.

  Fritstilling og loyalitet

  Du skal være opmærksom på, at reglerne om en medarbejders loyalitet overfor arbejdsgiveren også gælder i fritstillingsperioden.

 • Frivillige aftaler

  Aftaler om frivillig fratrædelse i forbindelse med besparelser kan indeholde følgende fordele i form af:

  • Fratrædelsesbeløb
  • Tjenestefrihed med løn
  • Indbetaling af ekstraordinære bidrag

  Herudover kan der forhandles om andre særlige vilkår som en del af aftalen, fx i form af et forlænget opsigelsesvarsel og mulighed for fritstilling i fratrædelsesperioden. Muligheden for at forhandle særlige fordele og vilkår vil afhænge af de konkrete forhold og af den økonomiske ramme, som arbejdsgiveren har til rådighed. 

  En aftale om frivillig fratrædelse, pensionering og deltid kan have konsekvenser for dine rettigheder og muligheder i forhold til dagpenge, efterløn, pension og socialpension. Afhængig af den konkrete situation betyder det, at du skal tage kontakt til din A-kasse, din pensionskasse og/eller din bopælskommune for at undersøge konsekvenserne af aftalen, inden du indgår en aftale.

  Konsekvenserne af aftalen for optjent ferie og eventuel afspadsering skal også afklares og bør indgå i aftalen, så der ikke er tvivl om, hvad der gælder. 

  Rettigheder ved afskedigelsesrunder

  Hvis du bliver udpeget, har du ret til at blive partshørt over den påtænkte afskedigelse. Du har også ret til en begrundelse. Men ved afskedigelser som følge af besparelser kan din arbejdsgiver nøjes med at henvise til de generelle kriterier, som er fastlagt på arbejdspladsen i forhold til, hvem der bedst kan undværes.

  Ved en afskedigelse har du krav på et opsigelsesvarsel. Længden af opsigelsesvarslet afhænger af, hvor længe du har været ansat, og det kan være op til 6 måneder. I opsigelsesperioden fortsætter ansættelsen, dvs. du fortsætter med at få løn, og du fortsætter med at udføre dit arbejde med mindre andet aftales.

  Med partshøringen har du en frist på 14 dage til at afgive et høringssvar, hvor du har mulighed for at komme med dine bemærkninger, inden arbejdsgiver træffer afgørelser om afsked. Det er din mulighed for at påvirke en beslutning om afsked, og det er vigtigt, at du kommer med alle relevante oplysninger, som du mener, kan have betydning.

  Samtidig kan du bruge perioden til at gøre op med dig selv, hvad der er vigtigst for dig, hvis du bliver afskediget. Fx en aftale om fritstilling eller hvilke forhold i øvrigt om ferie, merarbejde, dagpenge og pension, du har brug for at få afklaret. 

  Hvis arbejdsgiver efter partshøringen fastholder din afskedigelse, har DSL mulighed for at kræve en forhandling om særlige vilkår for afskedigelsen. Det kan fx handle om muligheden for fritstilling, et forlænget opsigelsesvarsel, hjælp til den videre jobsøgning mv., ligesom der her ligger en afklaring om optjent ferie og afspadsering. Om der er et rum til forhandling vil afhænge af omstændighederne i den konkrete sag, og om den økonomiske ramme, der er til rådighed.

  Både under partshøringen og i opsigelsesperioden har du pligt til at udføre dit arbejde som vanligt, med mindre du konkret aftaler en fritagelse fra arbejdet med din ledelse.

  DSL har også mulighed for at tage selve grundlaget for afskedigelsen op. Det er meget vanskeligt at angribe begrundelsen for afskedigelsen i en situation, hvor der skal ske besparelser, men der kan være konkrete forhold, som gør, at afskedigelsen ikke er rimelig begrundet.

  Din lokale tillidsrepræsentant og DSL kan give dig råd og vejledning både i forbindelse med partshøringen, hvor vi kan hjælpe dig med at udarbejde høringssvar, og i den situation, hvor du skulle blive afskediget, og hvor det er DSL, som efter aftale med dig kan forhandle vilkårene for afskedigelsen.

 • Opsigelse

  En opsigelse skal være sagligt begrundet enten i arbejdsgiverens forhold (fx omstrukturering) eller i dine egne forhold (fx manglende kvalifikationer eller samarbejdsproblemer).
  Opsiges du pga. dine egne forhold forudsættes normalt, at der er givet en advarsel. En advarsel skal angive, hvilke forhold, der ikke kan accepteres, og hvorledes du skal rette op på problemet.

  Opsigelsesvarsel

  Opsigelsesvarslet for funktionærer er afhængig af ansættelsesforholdets længde:

  Ansættelsestid

  Opsigelsesvarsel

  Under 6 mdr.

   1 md. (inden udgang 5. md.)

   6 mdr. – 3 år 

   3 mdr. (inden udgang 2 år og 9 md.)

   3 år – 6 år 

   4 mdr. (inden  udgang 5 år og 8 md.)

   6 år - 9 år

   5 mdr. (inden udgang 8 år og 7 md.)

   9 år -

   6 mdr. (inden udgang 8 år og 7 md.)

  Hvis du kommer i en situation, hvor din arbejdsgiver ønsker at afskedige dig, skal du kontakte DSL’s sekretariatet på tlf. 3323 0045.

  • DSL har ikke retten til at forhindre en afskedigelse, men vi kan sikre, at afskedigelsen sker efter reglerne
  • DSL kan hjælpe med at finde ud af, om afskedigelsen er rimeligt begrundet ud fra virksomhedens forhold. Er opsigelsesvarslet korrekt, og har du eventuelt krav på en fratædelsesgodtgørelse
  • DSL kan sparre med dig om opsigelsen, og hvis du ønsker det – på dine vegne skrive høringsbreve i forbindelse med opsigelsen. Høringer knytter sig til det offentlige.
  • Når du bliver opsagt, kan DSL hjælpe med at aftale nogle vilkår for fratrædelsen

  Husk, at hvis du er medlem af en a-kasse at melde dig ledig på 1. ledighedsdag.

Mit DSL