Gå til sidens indhold

Ja til OK21-forlig

Overenskomstforligene for de offentligt ansatte er godkendt af DSL’s bestyrelse og nu også af DSL’s forhandlingspartnere. Dermed er der lønstigninger og indsats for bedre arbejdsmiljø på vej til DSL’ere i staten, kommuner og regioner de kommende tre år.

Tidligere på foråret blev der indgået generelle overenskomstforlig på både det statslige, kommunale og regionale område og desuden specifikke forlig for DSL på de tre områder.

Forligene er blevet godkendt af DSL’s bestyrelse og nu også af DSL’s forhandlingspartnere CFU og Forhandlingsfællesskabet. Dermed er løn- og ansættelsesvilkår på plads for offentligt ansatte DSL’ere de kommende tre år.

Udgangspunktet for OK21 var et noget andet end forventet på grund af den coronakrise, der har haft greb om samfundet det seneste år og skabt dystre udsigter for økonomien med en stor usikkerhed om konsekvenserne i de kommende år. Det påvirkede den økonomiske ramme for OK21, der var meget smal. Ikke desto mindre har DSL kæmpet for først og fremmest at sikre reallønnen i den kommende periode for alle offentligt ansatte og derudover at rejse andre vigtige DSL-dagsordener.

For de ansatte i kommunerne er der indgået en aftale om en treårig overenskomstperiode med generelle lønforbedringer på 5,02 procent i perioden, hvilket sikrer de kommunalt ansattes realløn.

Herudover rummer forliget blandt andet aftaler om lønret i forbindelse med sorgorlov i barselsaftalen, nye projekter og samarbejder om indsatsen for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø samt fastholdelse af seniorer på tværs af alle faggrupper i kommunerne. Desuden er der forbedringer specielt inden for DSL’s område. Her har DSL fået flere krav igennem, blandt andet:

- Dækningsområdet er blevet udvidet, så natur- og kulturformidlere nu er dækket af overenskomsten. De indplaceres på løntrin 32 med tilsvarende vilkår som professionsbachelor i Jordbrugsvirksomhed.

- For skov- og landskabsingeniører og urbane landskabsingeniører hæves løntrin 35 + 1100 kroner til 35 + 2742 og løntrin 42 til 42 + 2742 kroner pr. 1. april 2022.

- Dispositionstillægget i § 18 hæves fra 11.000 kroner årligt til 12.000 kroner årligt pr. 1. april 2022.

- Pensionsbidraget for jordbrugsteknologer og professionsbachelorer i jordbrug hæves med 0,50 procent fra 17,20 til 17,70 procent.

- Trin 42 tilføjes som indplaceringsmulighed uden højeste tjenestetid som en tidsbegrænset mulighed for jordbrugsteknologer, professionsbachelorer i jordbrugsvirksomhed samt natur- og kulturformidlere med væsentlige administrative kompetencer, fx økonomiske og ledelsesmæssige beføjelser. Ordningen bortfalder pr. 31. marts 2024, medmindre parterne aftaler andet.

- I den kommunale kompetencefond ændres det årlige tilskud fra fonden til 30.000 kroner med virkning fra den 1. maj 2021. I overenskomstperioden kan der søges om op til 50.000 kroner årligt til masteruddannelse.

For de ansatte i staten er reallønnen også sikret i den kommende treårige overenskomstperiode med generelle lønstigninger på 4,42 procent og forbedringer herudover på 0,20 procent. Udvikler økonomien sig, som vi forventer, kan de generelle lønforbedringer øges med 0,63 procent over de tre år.

Udover en sikring af reallønnen er her det vigtigste fra det store forlig, der dækker alle ansatte i staten:

- Seniorbonus fra og med det kalenderår, hvor den ansatte fylder 62 år, med en ret til selv at vælge at konvertere bonus til to seniorfridage om året eller et ekstraordinært pensionsbidrag.
- Videreførelse af den statslige kompetencefond med en ramme svarende til rammen fra OK18.
- Indførelse af lønret i forbindelse med sorgorlov i barselsaftalen.
- Fortsættelse af lederuddannelsen i psykisk arbejdsmiljø.
- Videreudvikling af statens nye lønsystemer – en fælles erfaringsopsamling om den lokale løndannelse for at drøfte forbedringer af lønsystemet.
- Tid til TR-arbejde, skal fremover drøftes mellem leder og TR.

Læs mere om OK21 og forligene i DSL's OK21-univers.

Mit DSL